<img height='1' width='1' style='isplay:none' src='https://www.facebook.com/tr?id=423993275687510&ev=PageView&noscript=1' />มองออกไปนอกหน้าต่าง คุณอยากวิวทิวทัศน์แบบไหน ?
ชอบปลูกต้นไม้แบบไหนกันนะ?
ชอบของตกแต่งสวนแบบไหน ?
ทางเดินในสวนจะต้องเป็นแบบไหนดีนะ ?
บรรยากาศแบบไหนที่อยากออกไปนั่งเล่น ?

มองออกไปนอกหน้าต่าง คุณอยากวิวทิวทัศน์แบบไหน ?