นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า


ข้อความเกี่ยวกับบทเฉพาะกาล

กรณีที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมที่ได้ให้ไว้กับเอสซีจีก่อน พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ใช้บังคับ (27 พ.ค. 63) โปรด คลิกที่นี่ หรือติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้ ตามสถานที่และวิธีการที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว