วิวัฒน์ จิตนวล

0 View(s)
Thailand

ศิษย์เก่า - ร.ร.บ้านน้ำกระจาย - ร.ร.วิเชียรชม - ร.ร.มหาวชิราวุธ -สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลสงขลา - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบัน - รับราชการครู ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ตำแหน่งทางสังคม - ประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ พ.ศ.2557-2559และ พ.ศ.2559-2561 - ประธานกองทุนสถาปนิกทักษิณ พ.ศ.2555-2557 - เลขานุการชมรมวิชาชีพครูสถาปัตยกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ) - รองประธานกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณพ.ศ 2543.-2557 - ศิลปินดีเด่นจังหวัดสงขลา สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม พ.ศ.2545 -ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการภูมิภาค สภาสถาปนิก -คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)จังหวัดสงขลา -คณะกรรมการจัดรูปที่ดิน(ผู้ทรงคุณวุฒิ)จังหวัดสงขลา -อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง -อาจารย์พิเศษ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช -อาจารย์พิเศษ แผนกสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา -อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม -กรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3 -กรรมการสภาสถาปนิก มาตรา24(1) พ.ศ.2561-2564 ด้านวิชาชีพ - วุฒิสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมหลัก เลขทะเบียน ว-สถ 573 - สามัญสถาปนิก สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง เลขทะเบียน ส-สผ 3 - ผู้ตรวจสอบอาคาร เลขทะเบียน บ.2383/2555 - ผู้รับผิดชอบพลังงาน เลขทะเบียน ผชอ.2822 รางวัล - การประกวดแนวความคิดเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นจำนวน 4 รางวัล - รางวัลดีเด่นบ้านพักอาศัยภาคใต้ตอนบน -รางวัลดีเด่นศาลาริมทางภาคใต้ตอนล่าง -รางวัลชมเชยศาลาริมทางภาคใต้ตอนบน -รางวัลชมเชยอาคารทางศาสนาภาคใต้ตอนบน - ผู้รับผิดชอบพลังงาน ผชอ.2822 - รางวัล"หนึ่งแสนครูดี" พ.ศ.2554 จากคุรุสภา - รางวัล"ครูสอนดี" ระดับประเทศ พ.ศ.2554 จาก สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) - รางวัล"ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม" ราชมงคลสรรเสริญ ด้านศิลปะ(สถาปัตยกรรม)พ.ศ. 2555จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - รางวัล"เพชรสยาม" สาขาศิลปกรรม ด้าน สืบสานเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่น พ.ศ.2555 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศ ด้านศิลปะ(สถาปัตยกรรม) พ.ศ. 2552 -รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พ.ศ. 2556 -รางวัลเกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่น ประเภท การประสบผลสำเร็จด้านวิชาการ ชมรมศิษย์เก่าสถาปัตยกรรมศาสตร์ราชมงคลศรีวิชัย -ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่/หน่วยงานต้นสังกัด(สอศ.) ประจำปี 2557 กลุ่ม สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีดีเด่น จากคุรุสภา

Work Experience
  33Year
Interesting job
Residential
Condominium / Apartment
Hotel / Resort
Restaurant / Café
Office Building
Commercial / Retail
Industrial / Infrastructure
บริการที่รับเพิ่มเติม
Program & Tool
AutoCAD
3DS Max
Sketchup
Revit
V-Ray
พื้นที่รับบริการ