นิธิสิทธิ์ ขาวสะอาด

220 View(s)
Thailand

ส ถา ปัต ย ฤ ชี ว

Work Experience
  16Year
Interesting job
Residential
Condominium / Apartment
Hotel / Resort
Restaurant / Café
Office Building
Commercial / Retail
Hospital / Health care
Cultural
Industrial / Infrastructure
บริการที่รับเพิ่มเติม
Draftman
BOQ Service
3D Perspective
Structure Design
Construction Consultant
Program & Tool
AutoCAD
Sketchup
V-Ray
พื้นที่รับบริการ
ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก