im design

0 View(s)
Thailand

work + life + family = happiness สตูดิโอออกแบบขนาดเล็ก ของครอบครัวนักออกแบบ สามี(ภูมิสถาปนิก) ภรรยา(สถาปนิก) แถมด้วยพนักงานเต็มเวลา 3 ต่ำแหน่ง (ลูกสาว 1 คน แมว 2 ตัว) โดยตั้งอยู่บนแล้วคิด work + life + family = happiness ที่ผสานการใช้ชีวิตเข้ากับงานที่รัก จนเป็นรูปแบบการทำงานที่ยืดหยุ่น โดยให้ความสำคัญการการสื่อสารบริการต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ กิจการที่ให้บริการได้แก่ 1.บริการรับงานออกแบบสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และวางผังบริเวณ 2.บริการการให้คำปรึกษาแก่เจ้าของ เกี่ยวกับการออกแบบ ก่อสร้าง และดูแลงานภูมิทัศน์สำหรับ บ้าน คอนโด และโรงแรม รวมทั้งงานภูมิทัศน์ประเภทอื่นๆ 3.บริการให้ความรู้ และเป็นวิทยากรในเรื่องของการจัดภูมิทัศน์ที่ภายในที่พักอาศัย 4.บริการให้ความรู้ และเป็นวิทยากรในเรื่อง การทำการเกษตรตาม แนวทางของ โคก หนอง นา 5.บริการเขียนบล็อคให้ความรู้ในเรื่องที่น่าสนใจ ทั้งเรื่องของการออกแบบที่พบเห็นได้ในชิวิตประจำวัน ,แนวทางการสร้างไอเดียดีๆ ,หนังสือแนวพัฒนาตนเองและพัฒนาธุรกิจ และยังจะเพิ่มหัวข้อที่น่าสนใจเรื่อยๆ 6.บริการแนะแนวและสอนทักษะ สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ,ภูมิสถาปัตยกรรม ,ตกแต่งภายใน และสาชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ 7.บริการให้คำปรึกษานักออกแบบฟรีแลนซ์ในเรื่องการทำธุรกิจและจัดการการเงินส่วนตัว 8.บริการรับเป็นที่ปรึกษาในส่วนผู้เชี่ยวชาญงานภูมิสถาปัตยกรรม ให้กับ บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานราชการต่าง 9.บริการรับเป็นที่ปรึกษาในส่วนผู้เชี่ยวชาญงานภูมิสถาปัตยกรรม ให้กับ บริษัทที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในการจัดทำรายงานจัดทำผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

Work Experience
  19Year
Interesting job
Residential
Condominium / Apartment
Hotel / Resort
Restaurant / Café
Office Building
Commercial / Retail
Hospital / Health care
Cultural
Industrial / Infrastructure
Educational / Sport
Convention / Exhibition
Lanscape / Master planing
บริการที่รับเพิ่มเติม
Program & Tool
AutoCAD
Sketchup
V-Ray
พื้นที่รับบริการ