อดิศักดิ์ อัมพรพันธุ์

41 View(s)
Thailand

Work Experience
  19Year
Interesting job
Residential
Condominium / Apartment
Hotel / Resort
Restaurant / Café
Office Building
Commercial / Retail
Hospital / Health care
Cultural
Industrial / Infrastructure
บริการที่รับเพิ่มเติม
Program & Tool
AutoCAD
Sketchup
V-Ray
พื้นที่รับบริการ