Mario Kleff
28
เข้าชม
0
0 รีวิว
Thailand
ไทย

Mario Kleff

เราสามารถนำเสนอเทคนิควิศวกรรมระดับสูง ด้วยความพร้อมในเชิงความรู้ความเข้าใจงานออกแบบและก่อสร้างอย่างถ่องแท้ กอปรกับความก้าวหน้าของเครื่องมือต่างๆ ที่จะทำให้อาคารทุกประเภทสำเร็จเป็นจริงได้
ไม่ระบุ
AutoCAD
Other
฿10,000,000
-
฿100,000,000
Unknown
ทั่วประเทศ
2005 (18 ปี)
ไม่ระบุ
New product launcing
Design Connext
Design Connext
Design Connext
Design Connext
1400 ตร.ม.
2022
MK Signature Villa l
2250 ตร.ม.
2022
MK Signature Villa ll
1800 ตร.ม.
2022
MK Signature Villa lll
900 ตร.ม.
2022
MK Signature Villa lV
1400 ตร.ม.
2022
MK Signature Villa V
1800 ตร.ม.
2022
MK Signature Villa Vl
1400 ตร.ม.
2022
MK Signature Villa Vll
1200 ตร.ม.
2022
MK Signature Villa Vlll