พิพัฒน์ เต็มสกุล

28 ครั้ง
ไทย

DETAIL DESIGN ARCHITECTURE / SKETCH UP RENDER

ประสบการณ์ทำงาน
  19ปี
ประเภทงานที่รับ
บ้านพักอาศัย
สถานที่ค้าขาย / ร้านค้าปลีก
โรงงานอุตสาหกรรม / โครงสร้างพื้นฐาน
บริการที่รับเพิ่มเติม
Draftman
3D Perspective
พื้นที่รับบริการ